اطلاعیه عمومی

4,650,000 تومان | ماهانه

1000 کاربر همزمان
تا 1000 کاربر همزمان

زمان برگزاری نامحدود

تا 10 ویدئوی همزمان

4,185,000 تومان | ماهانه

900 کاربر همزمان
تا 900 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 10 ویدئوی همزمان

3,530,000 تومان | ماهانه

800 کاربر همزمان
تا 800 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 10 ویدئوی همزمان

2,790,000 تومان | ماهانه

700 کاربر همزمان
تا 700 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 10 ویدئوی همزمان

2,139,000 تومان | ماهانه

600 کاربر همزمان
تا 600 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 7 ویدئوی همزمان

1,625,000 تومان | ماهانه

500 کاربر همزمان
تا 500 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 7 ویدئوی همزمان

1,020,000 تومان | ماهانه

400 کاربر همزمان
تا 400 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 7 ویدئوی همزمان

835,000 تومان | ماهانه

300 کاربر همزمان
تا 300 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 7 ویدئوی همزمان

700,000 تومان | ماهانه

200 کاربر همزمان
تا 200 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 5 ویدئوی همزمان

389,000 تومان | ماهانه

100 کاربر همزمان
تا 100 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 5 ویدئوی همزمان

275,000 تومان | ماهانه

60 کاربر همزمان
تا 60 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 5 ویدئوی همزمان