اطلاعیه عمومی

1,500,000 تومان | ماهانه

300 کاربر همزمان
تا 300 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 7 ویدئوی همزمان

1,000,000 تومان | ماهانه

200 کاربر همزمان
تا 200 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 5 ویدئوی همزمان

500,000 تومان | ماهانه

100 کاربر همزمان
تا 100 کاربر همزمان
زمان برگزاری نامحدود
تا 5 ویدئوی همزمان