اطلاعیه عمومی

1,500 تومان |

حداکثر ۵ کاربر
- 1جلسه

3,000 تومان |

حداکثر ۱۰ کاربر
- 1جلسه

4,500 تومان |

حداکثر ۱۵ کاربر
- 1جلسه

6,000 تومان |

حداکثر ۲۰ کاربر
- 1جلسه